paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Pla i Farreras Pla i Farreras

inscripció al servei

La inscripció del servei de menjador és per tota l’etapa a l’Institut. Anualment es renovarà la plaça automàticament, a menys que ens indiqueu el contrari.

Cal formalitzar la inscripció abans de l’inici del curs (12 de setembre). Cal portar la fitxa d’inscripció amb totes les dades que es demanen i la resta de documentació (fitxa salut, document de drets d’imatge i document de protecció i tractament de dades) a l’escola entre el 4 i el 7 de setembre de 9h a 12h.

Horari

L’horari del menjador és de 14.30h a 15.30h.

Al·lèrgies i malalties

Imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista (al·lergòleg, digestòleg o endocrí) que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament que cal seguir. Els nois/es que tenen dietes cròniques han d’avisar a Paidos (e-mail, telèfon...) els dies que no es quedin a dinar a l’escola (tingueu present que se’ls prepara un menjar especial i, si no venen, s’ha de llençar).

Menú de règim per un dia determinat

Cal petició per escrit dels pares/mares, especificant el tipus de dieta (astringent, laxant, etc...) i comunicar-ho a la coordinació abans de les 9.30h. La dieta tindrà una durada mínima de dos dies consecutius. En la secció de documentació de la dreta, trobareu el model de sol·licitud de dieta.

Sortides

Els nois/es inscrits al servei de menjador només poden sortir del centre amb una autorització signada per la família (no telefònica).

Seguiment

Els nois/es han de seguir la normativa interna de funcionament. Qualsevol incidència destacable es comunicarà a les famílies, al tutor/a i equip directiu del centre.

Modificacions

Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Normativa

Podeu consultar la normativa de funcionament del temps del migdia i menjador al següent document: Normativa Interna del Menjador i Temps de Migdia al Joaquima Pla i Farreras.pdf

Cost del servei


SetembreOctubre-MaigJuny
5 dies74,40€116,25€80,60€
4 dies59,52€93€64,48€
3 dies44,64€69,75€48,36€
2 dies29,76€46,50€32,24€


Forma de pagament

Es cobrarà per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes.

Devolucions bancàries

Qualsevol rebut que sigui retornat per manca de saldo o causes no atribuïbles a l’administració del servei, serà la família la que es farà càrrec del cost de la devolució bancària (3€).

Baixa del servei

Cal comunicar-la prèviament al inici del mes en que es vol fer efectiva la baixa. Disposeu fins al dia 20 del mes anterior per tramitar-la. Passada aquesta data, no es farà retorn de la  quota corresponent.

Usuaris fixos

Són aquelles/es que es queden 5, 4, 3 o 2 dies setmanals. Les inscripcions d’alumnes fixos al servei de 4 o 3 dies han de ser sempre els mateixos dies i prefixats en el moment de la inscripció.

Esporàdics

El preu de l’esporàdic és de 6,80€/dia. Cal notificar l’ús de dinar esporàdic per les vies de comunicació que us indicarem el mes de setembre. La notificació s’ha de fer abans de les 9.30h del mateix dia, com a màxim. Els esporàdics es cobraran per domiciliació bancària a mes vençut.

Descompte per absència

Es descomptaran 2,50€ per dia d’absència, sempre que aquesta es comuniqui per correu electrònic abans de les 9.30h del mateix dia de l’absència.

Deutes

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei fins que no aboni la quantitat corresponent. 

 • Si després d’una notificació d’impagament no es respon dins del termini indicat pot suposar l’expulsió definitiva del servei.

Menú: a principi de cada mes rebreu un email amb aquesta informació. Tanmateix la podreu consultar en aquest mateix web.

Horari: de dilluns a dijous de 12.15h a 16.45h i de divendres de 12.15h a 16.15h

Telèfon: 627 642 735

Email: paidosplafarreras@fundesplai.org

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba

Escola Pla i Farreras

Avda. Ragull, 45-49, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Martí Nicolau

Tel. 627 642 735

paidosplafarreras@fundesplai.org